انتخاب کانال

همه کاربران عمومی می توانند به محتوای این کانال دسترسی داشته باشند.

کانال خصوصی

مورد استفاده برای انتشار اسلایدها در شبکه مشارکت خصوصی.

کانال خصوصی

برای انتشار اسلایدهای داخلی شرکت استفاده می شود.